Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/ forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se

Vi vill främja konstnärlig/konsthantverklig forskning som utmanar ämnesområdet och som undersöker hur konsthantverk kritiskt kan utforska etablerade strukturer inom det utvidgade konsthantverksfältet, men också inom samhället i stort.
Vi söker dig som vill kombinera verkstadsbaserad forskning och teoretiska undersökningar. Sökande bör ha erfarenhet av att utforska olika format, metoder och sammanhang för att dela kunskap (vilket skulle kunna inkludera utställningar, publikationer och föreläsningar), samt att utveckla och utmana konsthantverksfältet.

Doktorsprogrammet Konst, teknik och design genomförs som ett samarbete mellan Konstfack och Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Programmet utgår från frågor som klimatpåverkan, urbanisering, migration, ökade sociala och ekonomiska klyftor och krympande tillgång på icke-förnybara resurser. Dessa stora samhällsutmaningar ställer krav på nya angreppssätt och ett processinriktat helhetstänkande. Syftet med doktorsprogrammet Konst, teknik och design är att bidra till en hållbar samhällsutveckling och den omställning en sådan utveckling kräver, med ett radikalt omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö. Konstnärligt utforskande och prövande ses här som en väsentlig komponent i denna utveckling mot hållbarare samhällen. Programmet är transdisciplinärt, dvs. integrerar kunskaper och perspektiv från olika vetenskapsområden och verksamheter.
Forskarutbildningen inom programmet Konst, teknik och design formas av mötet mellan konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt, samt av samverkan mellan tre olika perspektiv: konst, teknik och design. Vi söker särskilt dig som vill förena görandets praktiker med avancerade kunskapsteoretiska och metodologiska perspektiv. Konstfack har rikt utrustade verkstäder och personal med specialistkunskaper, här erbjuds unika möjligheter till att utveckla kunskap genom görande. Studierna bedrivs i form av kurs- och seminarieverksamhet parallellt med genomförandet av det egna forskningsprojektet.
Studieplan för Konst, Teknik och Design (pdf)

Arbetsplatsen
Som doktorand i programmet Konst, teknik och design erbjuds du möjligheten att verka i en växande forsknings- och utbildningsmiljö på två ledande svenska lärosäten: Konstfack och Kungliga tekniska högskolan (KTH). Studierna inom programmet bedrivs på båda dessa lärosäten, men anställningen den här utlysningen gäller är placerad på Konstfack.
Konstfack bedriver forskning inom sina ämnen. Konstfacks utställningslokaler, specialiserade materialverkstäder och bibliotek med inriktning på konst, konsthantverk, design, bild- och slöjdpedagogik är resurser av hög kvalitet, unika i Sverige. Som doktorand förväntas du vara närvarande på Konstfack och delta i den dagliga verksamheten.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen inom doktorsprogrammet Konst, teknik och design är transdisciplinär genom sin inriktning på perspektivmöten och konkret materialisering. Som doktorand formulerar du ett eget forskningsprojekt som du bedriver parallellt med studier i form av kurser, seminarier och workshops. Forskningsprojektet ska utgå från ett kritiskt analyserande förhållningsätt som tillämpas i materiella, gestaltande och performativa utforskningar. Utbildningen erbjuder stora möjligheter till samverkan med forskare och doktorander inom närliggande kunskapsområden och miljöer. Vi ser gärna att en del av forskarutbildningen förläggs till institut och forskningscentra utomlands för att bredda och fördjupa de innovativa, kritiska och globala perspektiven i ditt arbete.
En begränsad del av arbetstiden, max 20 % kan utgöras av tjänstgöring vid institutionen i form av exempelvis undervisning eller deltagande i nämnder och utskott.

Kvalifikationer
För att antas till forskarutbildningen måste du ha avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ett relevant utbildningsområde. Sökande som inte uppfyller de grundläggande behörighetskraven kan begära validering av i huvudsak motsvarande kunskaper, det vill säga en bedömning av kunskaper, färdigheter och förmågor som förvärvats genom arbete, utbildning eller annan verksamhet. Begäran om validering av i huvudsak motsvarande kunskaper lämnas in som särskild bilaga inklusive åberopade intyg och arbetsprover.
Sökande bör ha en utbildningsbakgrund med konstnärlig inriktning till exempel master- eller magisterexamen i design, konsthantverk, konst eller bild- och slöjdlärarutbildning. Vana att arbeta både självständigt och i grupp samt att kunna uttrycka sig obehindrat på engelska i tal och skrift är centralt. Kunskap i svenska är inte nödvändigt men underlättar för den sökande att tillgodogöra sig utbildningen. Erfarenheter från kunskapsorganisationer eller socialt inriktade organisationer är en merit. Sökande skall vara starkt motiverad för forskarstudier, ha en stark kreativ drivkraft och en förmåga till kritisk analys.

Anställningen
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~4 år vid fulltidsstudier).
Omfattning: Heltid 100 %
Löneform: Enligt Konstfacks lokala kollektivavtal för doktorandlöner
Tillträde: februari 2020
Anställningen som doktorand är placerad vid någon av Konstfacks fyra institutioner.

Upplysningar
Kontakta professor Bo Westerlund, bo.westerlund@konstfack.se eller 
chefen för utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen på Konstfack Magnus Mörck, magnus.morck@konstfack.se om du vill veta mer om anställningen som doktorand eller har frågor om ansökningsförfarandet. 
Vi kan inte ta emot ansökningar via mejl

Ansökan 
Välkommen med din ansökan, märkt med diarienummer KF2019/VO2P/38 senast den 15 maj 2019, midnatt, svenska tid. Klicka på Ansök nere till höger för att registrera din ansökan.  
Pdf filer får vara max 30 Mb för att kunna bifogas.

Din ansökan ska vara på engelska och innefatta:
1. Personligt brev 
Beskriv på max en A4-sida varför du vill bedriva forskarstudier i ämnet konst, teknik och design.
Döp filen till fornamn-efternamn-1.pdf
2. CV
CV samt vidimerade kopior på din master- eller magisterexamen, betygsutdrag, arbetsintyg, osv.
Döp till fornamn-efternamn-2.pdf
3. Projektbeskrivning
Beskriv ett projekt du vill bedriva inom ramen för forskarutbildningen (max 5 A4). Projektbeskrivningen ska innehålla projektets frågeställningar, planerade tillvägagångssätt och metoder, tidsplan och eventuella samarbetspartners. Projektbeskrivningen ska också visa hur projektet förhåller sig till ämnet konst, teknik och design, samt hur det anknyter till den sökta inriktningen. 
Döp till fornamn-efternamn-3.pdf
4. Referenser
Namn och kontaktuppgifter till två referenser
Döp filen till fornamn-efternamn-4.pdf
5. Arbetsprover
Bifoga max 5 arbetsprover relevanta för det föreslagna projektet. Bilder, ljudfiler och videoklipp laddas upp eller länkas till samtidigt med ansökan enligt följande:
Filmer laddas upp som MOV, MP4, MPEG4 eller AVI.
Bilder laddas upp som JPEG.
Ljudfiler laddas upp som MP3  
Döp till fornamn-efternamn-5.pdf, fornamn-efternamn-6.mp4 eller liknande

Bedömning 
Bedömning av din ansökan sker utifrån nedanstående kriterier.

Det föreslagna projektets:
• konstnärliga och vetenskapliga kvalitet
• relevans för ämnet
• relevans i förhållande till programmets målsättningar
• relevans för den sökta inriktningen
• potential att bidra till utvecklingen av kunskap, metoder och framställningsformer

Din:
• erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt och interkulturellt
• förmåga att kritiskt och självständigt reflektera kring sitt arbete
• förmåga att se sitt arbete utifrån ett samhällsperspektiv
• förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• förmåga att genomföra projektet inom givna tidsramar.