Høgskulen på Vestlandet - Stipendiatstilling innenfor innovasjon og regional næringsomstilling

Hemsida
https://www.hvl.no/

Kategori
Stipendiat

Anställningsform
Heltid

Ansök nu

Stipendiatstilling innenfor innovasjon og regional næringsomstilling, Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Stipendiatstilling innenfor innovasjon og regional næringsomstilling

Ved Høgskolen på Vestlandet er det ledig 1 stipendiatstilling innenfor «innovasjon og regional næringsomstilling

 

Stipendiatstillingen er knyttet til forskningsprosjektet «Drivers of regional economic restructuring: Actors, institutions and policy». Prosjektet er finansiert av Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFFV) og skal analysere faktorer som hemmer og fremmer omstilling av næringslivet på Vestlandet. Regionen står ovenfor en ‘dobbel’ utfordring hvor det er behov for å gjøre regionen mindre avhengig av olje- og gassnæringen, samtidig som det skal stimuleres til grønnere og mer miljøvennlige løsninger innenfor hele næringslivet. Mer informasjon om prosjektet finner du her (http://www.hib.no/om-hogskolen/mohnsenteret/drivers-of-regional-economic-restructuring-actors-institutions-and-policy/) Prosjektet og stipendiatstillingen inngår også i Høgskolen på Vestlandets sitt nye tverrfaglige forskningsprogram «Ansvarlig innovasjon og regional utvikling». For tiden er det 13 stipendiater knyttet til denne satsingen. Satsingen koordineres av Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling (du kan lese mer om senteret her:http://www.hib.no/om-hogskolen/mohnsenteret/)

  

Vi søker etter kandidater som ønsker å analysere hvordan innovasjoner kan bidra til regional næringsomstilling. Relevante tema kan eksempelvis være: 

  • Entreprenørskap og utvikling av nye bedrifter
  • Grønt skifte og utvikling av nye forretningsmodeller
  • Digitalisering og omstilling av næringslivet
  • Ledelse av innovasjons- og omstillingsprosesser i næringslivet
  • Utvikling av politikk og virkemidler for regional næringsomstilling
  • Regional næringsomstilling i et internasjonalt perspektiv

Kvalifikasjonskrav 
Søkere må ha en mastergrad innenfor innovasjon og entreprenørskap eller tilsvarende utdanning med relevans for det utlyste fagområdet. Masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent seinest innen 4 uker etter søknadsfristen.

 

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider, der tema, problemstilling, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring for et potensielt prosjekt gjøres rede for. Skissen vil bli brukt ved vurdering av kandidatens kvalifikasjoner. Endelig plan for stipendiatprosjektet utformes i samråd med veilederne.

  

Stipendiatstillingen har en tidsramme på 3 år, og skal inngå i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad. Det er ikke pliktarbeid knyttet til stillingen. Det vil bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode. Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskolen på Vestlandet i tilsettingsperioden. Høgskolen kan ikke selv tildele doktorgrad, men vil sammen med aktuell gradsinstitusjon utarbeide detaljert plan for forskerutdanningen. Gradsinstitusjonen vil bli valgt av Høgskolen på Vestlandet. Vi legger vekt på internasjonalt samarbeid, og det er ønskelig at det inngår et utenlandsopphold i løpet av perioden. Søknaden om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen.

  

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt: Faglig kvalifikasjoner i forhold til det utlyste området med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og prosjektbeskrivelsen. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning. Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og i fellesskapet i forskergruppen.

  

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet. 

 

Slik søker du
Søkere til stillingen vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg med tre medlemmer.

 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket «Søk stillingen» på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søkerne laste opp masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og eventuelt andre vitenskapelige arbeider (inntil fem), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene dine, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må du selv laste opp attesterte oversettelser.

  

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.

  

Lønnsvilkår

Stillingen lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 50. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

 Generell informasjon

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søker anmoder om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette.

 

Kontaktpersoner:

Professor Stig-Erik Jakobsen (leder for Mohnsenteret). Mail: sjak@hvl.no. Tlf: +4755587684